linux 统计目录下文件个数

Linux下有三个命令:lsgrepwc。通过这三个命令的组合可以统计目录下文件及文件夹的个数。

统计当前目录下文件的个数(不包括目录)

    $ ls -l | grep "^-" | wc -l

统计当前目录下文件的个数(包括子目录)

$ ls -lR| grep "^-" | wc -l

查看某目录下文件夹(目录)的个数(包括子目录)

$ ls -lR | grep "^d" | wc -l

命令解析:

ls -l

长列表输出该目录下文件信息(注意这里的文件是指目录、链接、设备文件等),每一行对应一个文件或目录,ls -lR是列出所有文件,包括子目录。

grep "^-"

过滤ls的输出信息,只保留一般文件,只保留目录是grep "^d"。

wc -l

统计输出信息的行数,统计结果就是输出信息的行数,一行信息对应一个文件,所以就是文件的个数。


发表评论

评论列表,共 0 条评论

    暂无评论